Ի՞նչ Կ՛ըսեն Աստղերը

ԽՈՅ (21 Մար­տէն  20 Ապ­րիլ)
Ու­շա­դիր եղէք. ո՛չ մէկ ստո­րագ­րու­թիւն կամ հա­մա­ձայ­նագ­րի կնքում: Օրը կը պա­հան­ջէ ըլ­լալ խո­հեմ, իմաս­տու­թեամբ շար­ժիլ ամէն պա­րա­գա­յի:

ՑՈՒԼ (21 Ապ­րի­լէն 21 Մա­յիս)
Տնա­յին կար­գադ­րու­թիւն­ներ ըրէք, կամ ձեր աշ­խա­տան­քի վայ­րը դա­սա­ւո­րե­ցէք: Պաշ­տօ­նա­կան թուղ­թե­րը լաւ պա­հե­ցէք, ոչինչ մի՛ տաք մո­ռա­ցու­թեան:

ԵՐ­ԿՈՒՈՐ­ԵԱԿ (22 Մա­յի­սէն 21 Յու­նիս)
Սէ­րը մոռ­նալ պի­տի տայ ձե­զի ամէն բան: Ձեր ետեւ ձգե­ցէք օր­ուան տաղ­տու­կը եւ հե­տե­ւե­ցէք ձեր սրտին ձայ­նին: Ու­րախ պի­տի մնաք:

ԽԵՑ­ԳԵ­ՏԻՆ (22 Յու­նի­սէն 23 Յու­լիս)
Անց­եա­լը կը վե­րա­դառ­նայ ձե­զի իր ցա­ւոտ յի­շա­տակ­նե­րով: Վե­րա­դար­ձէք ներ­կայ օրե­րու ձեր կեան­քին եւ կա­տա­րե­ցէք այն, ինչ որ պէտք է ձե­զի, մնաց­եա­լը ան­պէտք նկա­տե­ցէք, եղէք իրա­պաշտ:

ԱՌԻՒԾ (24 Յու­լի­սէն 23 Օգոս­տոս)
Ձեր միտ­քը եւ ու­շադ­րու­թիւնը պի­տի կեդ­րո­նաց­նէք ձեր շուր­ջին­նե­րուն վրայ, ականջ պի­տի տաք անոնց խօս­քե­րուն: Այս ալ իմաս­տու­թիւն է:

ԿՈՅՍ (24 Օգոս­տո­սէն 23 Սեպ­տեմ­բեր)
Եթէ աշ­խա­տան­քի կամ այլ կար­գի  փո­փո­խու­թիւն­ներ ստեղծ­ուին ձեր շուր­ջ, որ­դեգ­րե­ցէք զա­նոնք եւ հե­տե­ւե­ցէք առանց երկմ­տու­թեան:

ԿՇԻՌՔ (24 Սեպ­տեմ­բե­րէն 23 Հոկ­տեմ­բեր)
Ձեր հրա­պոյ­րը ան­տար­բեր պի­տի չթո­ղու ձեր շուր­ջին­նե­րը: Պի­տի կա­րե­նաք յա­ջո­ղու­թեամբ աւար­տել ձեր ծրագ­րած աշ­խա­տանք­նե­րը: Օրը յա­ջող է:

ԿԱ­ՐԻՃ (24 Հոկ­տեմ­բե­րէն 23 Նո­յեմ­բեր)
Քիչ մը ժա­մա­նակ տրա­մադ­րե­ցէք ձեր բնա­կան վի­ճա­կը վե­րագտ­նե­լու հա­մար, որով­հե­տեւ կա­տա­րած էք բա­զում աշ­խա­տանք եւ յոգ­նած ըլ­լալ կը թուիք:

ԱՂԵՂ­ՆԱ­ՒՈՐ (24 Նո­յեմ­բե­րէն 21 Դեկ­տեմ­բեր)
Ձեր բա­րե­կամ­նե­րը ձեզ դուրս պի­տի բե­րեն ձեր աշ­խա­տան­քէն, որ ծանր եղած է այս օրե­րուն: Անոնք պի­տի զուար­ճաց­նեն ձեզ: Խնդու­քը լա­ւա­գոյն մի­ջոցն է մոռ­նա­լու հա­մար մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, վիշտն ու ցա­ւը:

ԱՅ­ԾԵՂ­ՋԻՒՐ (22 Դեկ­տեմ­բե­րէն 20 Յուն­ուար)
Ժա­մա­նակ տրա­մադ­րե­ցէք ձեր ընե­լիք­նե­րը դա­սա­ւո­րե­լու հա­մար, եւ ոչ թէ մնաք գլու­խը ծռած, անի­մաստ վի­ճա­կով: Սթա­փե­ցէք ձեր թմբի­րէն:

ԾՈ­ՎԱ­ՆՈՅՇ (21 Յուն­ուա­րէն 19 Փետր­ուար)
Անակն­կալ պա­տա­հար մը ձեզ դուրս պի­տի բե­րէ ձեր առօր­եա­յէն, պի­տի օգտ­ուիք այս երե­ւոյ­թէն, օրը պի­տի անց­նի հե­տաքրք­րա­կան:

ՁՈՒԿ (20 Փետր­ուա­րէն 20 Մարտ)
Ձեր տրա­մադ­րու­թիւնը թոյլ է այ­սօր, բայց ձեր հա­րա­զատ­նե­րը կամ ձե­զի մօ­տիկ ան­ձեր պի­տի գիտ­նան ձեզ դուրս բե­րել տխուր վի­ճա­կէն:

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )