Նուիրատուութիւն

Սիրելի՛ ընթերցող,
ԱԶԴԱԿի կայքէջը բաժանորդագինով չէ. ԱԶԴԱԿի կայքէջը այցելելով մեր ընթերցողները առօրեայ հերթականութեամբ կը ծանօթանան օրաթերթի 10 էջերու բովանդակութեան։ Այս ամբողջ բովանդակութեան ծանօթանալը անվճար է։ Փոխարէնը ԱԶԴԱԿը պէտք ունի իր հաւատարիմ ընթերցողներու նիթական օժանդակութիւններուն։

Ձեր նիւթական օժանդակութիւնները կրնաք ուղարկել դրամատան հետեւեալ հասցէին.

CREDIT LIBANAIS
BOURJ HAMMOUD BRANCH
BEIRUT LEBANON
SWIFT: CLIBLBBX

ACCOUNT NUMBER:
012 001190 0003324 00 0
STE AZTAG SARL

IBAN LB93 0053 0012 0011 9000 0332 4000

Intermediary Bank JP MORGAN CHASE BANK
NEW YORK