Կարելի՞ Է Երջանիկ Կեանք Մը Ապրիլ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մարդիկ կը վազեն երջանկութեան ետեւէն` կարծելով, թէ ան կը փախչի եւ հեռաւոր վայր մը կ՛երթայ, մինչ երջանկութիւնը մեր մէջն է: Այլ տեղեր փնտռելու պէտք չունինք, պէտք չունինք վաղուան սպասելու:

Դարերու ընթացքին փիլիսոփաներ, հոգեբաններ, բանաստեղծներ այս բնաբանով հետաքրքրուած են, ուսումնասիրական եւ գեղարուեստական գործեր հեղինակած: Անշուշտ չսպառող նիւթ մըն է, որուն մասին վերջերս յօդուած մը հրապարակած է TeensHealth կայքը: Կ՛արժէ փորձել  մասնագէտներու թելադրութիւնները:

Ն.

 

Ինչպէ՞ս Ապրիլ Երջանիկ Կեանք Մը

Մենք բոլորս կ՛ուզենք երջանիկ ըլլալ:

Բայց մենք երբեմն կը մտածենք երջանկութեան մասին` որպէս բան մը, որ մեզի կը պատահի, եւ որ մեր հակակշիռին տակ չէ: Դիւրին է երջանկութեան գաղափարը կապել այն իրավիճակին, որուն մէջ մենք կը գտնուինք:

Կրնանք մենք մեզի ըսել. «Եթէ  ամէն բան այլ կերպ ըլլար, ես երջանիկ կ՛ըլլայի»:

Բայց իրականութեան մէջ երջանկութիւնը այդպէս չէ:

Հետազօտութիւնները ցոյց կու տան, որ երջանկութեան փոքր մասը (շուրջ 10 առ հարիւր) կախեալ է մարդուն իրավիճակէն:

Այսպիսով, ուրկէ՞ կու գայ մեր երջանկութեան մեծ մասը:

Երջանի՞կ ծնած

Երջանկութեան մէկ մասը կախեալ  է անհատականութենէն:

Որոշ մարդիկ բնականօրէն երջանիկ բնաւորութիւն ունին: Մենք բոլորս գիտենք մարդիկ, որոնք իրենց ժամանակին մեծ մասին մէջ կենսուրախ եւ լաւատես են: Անոնց լաւատես բնաւորութիւնը կը դիւրացնէ անոնց երջանիկ ըլլալը:

Ուրեմն այդ ի՞նչ կը նշանակէ այն մարդոց համար, որոնք ծնած են անտրամադիր բնաւորութեամբ:

Անոնք կրնան տեսնել մարդոց եւ իրավիճակներու թերութիւնները` լաւին փոխարէն: Անոնց տրամադրութիւնը կրնայ աւելի յաճախ մռայլ ըլլալ, քան ուրախ: Բայց եթէ անոնք կ՛ուզեն աւելի երջանիկ ըլլալ (իսկ ո՞վ չ՛ուզեր), հնարաւոր է հասնիլ այնտեղ:

Մասնագէտները պարզած են, որ երջանկութեան կէսէն աւելին կախուած է այն բաներէն, որոնք իրականութեան մէջ կը գտնուին մեր հակակշիռին տակ:

Ասիկա իսկապէս լաւ նորութիւն է. կը նշանակէ, որ բոլորը կրնան աւելի երջանիկ ըլլալ:

Ինչպէ՞ս կ՛ապրինք ամէն օր

Մեր երջանիկ ըլլալու մեծ մասը կախուած է մեր մտածելակերպէն, սովորութիւններէն, որոնք մենք կը կիրարկենք, եւ անկէ, թէ ինչպէ՛ս կ՛ապրինք ամէն օր: Սորվելով երջանկութեան հիմնական բաղադրիչները` մենք կրնանք ատոնք գործածել աւելի երջանիկ դառնալու համար:

Ինչո՞ւ կարեւոր է երջանկութիւնը

Երջանկութիւնը աւելին է, քան` լաւ զգացողութիւնը կամ ժպիտը:

Երջանկութիւնը ձեր կեանքը իսկապէս վայելելու զգացումն է եւ զայն լաւագոյնս գործածելու ցանկութիւնը: Երջանկութիւնը «գաղտնի համեմն» է, որ կրնայ օգնել մեզի ըլլալ եւ ընել առաւելագոյնը:

Ահաւասիկ թէ ի՛նչ պարզած են հետազօտողները` ուսումնասիրելով երջանիկ մարդիկը.

 • Երջանիկ մարդիկ աւելի յաջողակ են:
 • Երջանիկ մարդիկ աւելի դիւրին կը հասնին իրենց նպատակներուն:
 • Երջանիկ մարդիկ աւելի առողջ են:
 • Երջանիկ մարդիկ աւելի երկար կ՛ապրին:
 • Երջանիկ մարդիկ աւելի լաւ յարաբերութիւններ ունին:
 • Երջանիկ մարդիկ աւելի լաւ կը սորվին:

Երջանիկ կեանքի համար էական տարրեր

Երջանկութիւնը այնքան կարեւոր է մեր կեանքին մէջ, որ անիկա ունի իր հետազօտութեան ոլորտը, որ կը կոչուի դրական հոգեբանութիւն: Այս ոլորտի մասնագէտները պարզած են, որ կան հիմնական բաներ, որոնք մարդիկը աւելի երջանիկ կը  դարձնեն:

Դրական զգացումներ

Ուրախութիւն, երախտագիտութիւն, սէր, հիացում, հաճոյք, զուարճաբանութիւն, հիւմըր, խանդ, կարեկցանք, յոյս, ստեղծագործ ոգի, հետաքրքրութիւն, յուզմունք, վայելք, հանդարտութիւն:

Մենք բոլորս կը սիրենք ունենալ այս դրական զգացումները:

Բացի լաւ զգալէ` դրական ապրումները լաւ բաներ կ՛ընեն մեր ուղեղի եւ մարմնին համար:

Անոնք կը նուազեցնեն ճնշուածութեան հորմոնները, կ՛օգնեն թեթեւցնել անհանգստութիւնն ու ընկճուածութիւնը եւ բարելաւել մեր դիմադրողական համակարգը:

Ամէն օր որոշ դրական յոյզեր զգալը մեծ ազդեցութիւն կ՛ունենայ մեր երջանկութեան եւ բարեկեցութեան վրայ:

Ահա թէ ինչո՛ւ շատ կարեւոր է ընել այնպիսի բաներ, որոնք մեզի դրական զգացումներ կը հաղորդեն:

Նոյնիսկ պարզ գործողութիւնները, ինչպիսիք են երեխայի կամ ընտանի անասունի մը հետ խաղալը կամ դուրսը զբօսնելը, կրնան ներշնչել այս զգացումները:

Գիտնալ` ինչպէ՛ս կառավարել ձեր ժխտական յոյզերը, նոյնպէս երջանկութեան բանալին է: Դժուար զգացումները կեանքի փաստ են: Բայց այն, թէ ինչպէ՛ս մենք կը վարուինք  ատոնց հետ, ամէն բան կը փոխէ:

 

Ուժեղ կողմեր եւ հետաքրքրութիւններ

Այն, որուն մէջ մենք լաւ ենք եւ կը սիրենք ընել, մեր ուժեղ կողմերն են: Մենք բոլորս ալ ունինք ուժեղ կողմեր, նոյնիսկ եթէ զանոնք դեռ չենք յայտնաբերած:

Ուժեղ կողմերը կը ներառեն`

– Այն, ինչ որ մեզ կը հետաքրքրէ, օրինակ` երաժշտութիւն, արուեստ, գիտութիւն, իրեր կառուցելը, ուտելիք պատրաստելը, ընթերցանութիւնը:
– Մեր ունեցած հմտութիւնները, օրինակ` նկարել, նուագել կամ մարմնամարզ ընել:
–  Մեր լաւ յատկութիւնները, ինչպիսիք են` բարութիւնը, հիւմըրը կամ առաջնորդելու կարողութիւնը:

Ուժ եւ երջանկութիւն

Երջանկութիւնը կը մեծնայ, երբ մենք կը յայտնաբերենք ներքին ուժ եւ կը կիրարկենք այն: Որքան շատ մենք կը կիրարկենք ուժը, այնքան աւելի լաւ կ՛ըլլանք, մինչեւ որ անոր իսկապէս տիրապետենք:

Երբ մենք իսկապէս կ՛ընենք լաւ բան մը, որ մեզի հաճելի է, մենք անոր մէջ կրնանք կորսուիլ: Այդ մէկը կը կոչուի հոսք: Հոսքը զգալը կ՛օգնէ բարձրացնել երջանկութիւնը:

Մեր ուժեղ կողմերը գործածելու առօրեայ ուղիներ գտնելը երջանիկ կեանքի հիմնական տարրն է:

Լաւ յարաբերութիւններ

Մեր կեանքին մէջ մարդիկ կարեւոր են: Լաւ յարաբերութիւնները երջանկութիւն, առողջութիւն եւ բարեկեցութիւն վայելելու լաւագոյն միջոցներէն են:

Որոշ յուզական հմտութիւններու զարգացումը կրնայ օգնել մեզի` ձեւաւորելու եւ պահպանելու լաւ յարաբերութիւններ:

Երբ մենք մեր կեանքին մէջ մարդոց կողքին ենք, եւ երբ անոնք մեր կողքին են, մենք աւելի տոկուն ենք, հնարամիտ եւ յաջող:

Ահաւասիկ` որոշ հմտութիւններ, որոնք կ՛օգնեն մեզի լաւ յարաբերութիւններ կառուցել.

 • Սորվիլ` ինչպէ՛ս հասկնալ եւ արտայայտել մեր զգացումները:
 • Կարեկցիլ` հասկնալու համար, թէ ի՛նչ կը զգայ ուրիշը:
 • Բարութեան կիրարկում:
 • Երախտագիտութիւն ցուցաբերել:
 • Զարգացնել ինքնավստահութիւն` ըսելու այն, որ կ՛ուզենք եւ ինչ պէտք է:

Կեանքի մէջ իմաստ եւ նպատակ գտնել

Մեր կեանքը կրնայ ծանրաբեռնուած ըլլալ առօրեայ գործունէութեամբ եւ պարտականութիւններով: Մեզմէ շատեր կը կատարեն բազմաբնոյթ առաջադրանքներ, ուրեմն կրնանք յառաջանալ` մտածելով յաջորդ վայրին մասին, ուր պէտք է ըլլանք:

Դանդաղիլն ու ուշադրութիւն դարձնելը, թէ ի՛նչ կ՛ընենք եւ ինչո՛ւ, երջանկութիւն կը ստեղծեն:

Ուշադրութիւն դարձուցէք ձեր գործողութիւններու հետեւանքներուն:

Ուշադրութիւն դարձուցէք այն ուղիներուն (մեծ կամ փոքր), որոնցմով դուք փոփոխութիւններ կը կատարէք: Ապրեցէք կեանքը` հիմնուելով ձեզի համար կարեւոր արժէքներու վրայ: Ժամանակ յատկացուցէք մտածելու, թէ ի՛նչն է իսկապէս կարեւոր ձեզի համար (օրինակ` օգնել ուրիշներուն կամ պաշտպանել մոլորակը):

Ինչպէ՞ս աշխարհը աւելի լաւ դարձնել կը ցանկաք:

Ուշադրութիւն դարձուցէք առօրեայ փոքր գործողութիւններու, որոնք ձեզ կը մղեն  այդ ուղղութեամբ: Անոնք կ՛օգնեն ձեր կեանքին` իմաստաւորելու եւ մեծցնելու երջանկութիւնը:

Նուաճում

Երբ մեր կեանքը հարուստ է դրական յոյզերով, հիանալի յարաբերութիւններով, գործնականին մէջ կիրարկելու ուժեղ կողմերով եւ նպատակի զգացումով, մենք պատրաստ ենք իրագործելու բաներ:

Նպատակներ դնելը եւ հասնիլը մեզի կու տայ բան մը, որուն վրայ պէտք է ներդնենք մեր եռանդը, ուժը: Անիկա թոյլ կու տայ մեզի տեսնել, թէ ինչպէ՛ս մենք փոփոխութիւն կը մտցնենք:

Ջանք գործադրեցէք ձեզի համար կարեւոր բաներու վրայ:

Ամէն բան ըրէ՛ք այն բոլորին մէջ, որ կը փորձէք, առանց կատարեալ ըլլալու կարիքի: Եթէ ամէն բան սկիզբը չի յաջողիր, պահպանեցէ՛ք լաւատեսական մտածելակերպ եւ կրկին փորձեցէ՛ք:

Հաւատացէ՛ք դուք ձեզի եւ ձեր երազներուն:

Սահմանեցէ՛ք իրատեսական նպատակներ եւ փոքր քայլեր` երազները իրականութիւն դարձնելու համար:

Յաջողութիւնը աւելի քաղցր դարձնելու համար նշեցէ՛ք այն ձեզի համար թանկագին մարդոց հետ:

Աւելի երջանիկ եղէք

Դուք կրնաք սորվիլ` ինչպէ՛ս աւելի երջանիկ ըլլալ` կառավարելով ձեր մտածելակերպը, հանգստացնելով ձեր միտքը, դառնալով աւելի ինքնավստահ, գործածելով ձեր ուժեղ կողմերը, կառուցելով ձեր ինքնագնահատականը, ընելով այն, ինչ որ ձեզի հաճելի կը թուի եւ ստեղծելով լաւ յարաբերութիւններ:

Ուրեմն շատ բաներ կան մտածելու:

Դուք չէք կրնար բոլորը միասնաբար լուծել: Բայց դուք կրնաք սկսիլ փոքրէն եւ ընտրել բան մը, որուն վրայ պէտք է աշխատիլ:

Նպատակին հասնիլ

Որեւէ նպատակի հասնելու լաւագոյն միջոցը փոքր, որոշ գործողութիւններէ սկսիլն է: Որոշ ժամանակ այդպէս ընելէ ետք անոնք կը դառնան սովորութիւններ, բաներ, որոնք կը տեղաւորուին ձեր օրուան մէջ` առանց անոնց մասին շատ մտածելու:

Ասիկա այն ժամանակն է, երբ դուք կ՛անցնիք  ամէնօրեայ նոր սովորութիւն կառուցելուն:

Փոքր, որոշ նպատակներու հասնիլը կրնայ մեծ երջանկութիւն բերել:

 

Like on Facebook
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )