Աստուածային Ծրագիրին Վերջին Հանգրուանը

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
ՅԱԿՈԲ ԱԲՂ. ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ

Հայաստանեայց առաքելական Ս. եկեղեցւոյ ամէնէն յատկանշական եւ ուրախ տօներէն մէկն է Համբարձումը, որ կը տօնախմբուի Քրիստոսի հրաշափառ յարութենէն քառասուն օր ետք, եւ որ կը զուգադիպի հինգշաբթի օրուան:

Ի՞նչ կը նշանակէ համբարձում:

Համբարձում կը նշանակէ վեր բարձրանալ, վերանալ:

Աստուածաշունչ մատեանին մէջ կը գտնենք համբարձման զանազան դրուագներ: Առաջինը Ծննդոց գիրքին մէջ, ուր կը պատմուի, թէ ինչպէս Ենովք Աստուծոյ հետ քալեց եւ անգամ մը եւս անոր մարմինը չգտնուեցաւ (Ծն 5.24): Երկրորդ՝Դ. Թագաւորաց գիրքինմէջ, ուր կը պատմուի, թէ ինչպէս Եղիա մարգարէ հրեղէն կառքերով երկինք կը յափշտակուի, եւ անոր մարմինը կը կորսուի(Դ.Թգ 2.1-18):

Ենովքի ու Եղիայի երկինք վերացումը տարբեր է Քրիստոսի հրաշափառ Համբարձումէն, որովհետեւ Քրիստոս խոստացաւ աշակերտներուն Իր համբառնալէն ետք, Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին ղրկել: Քրիստոս երկինք բարձրանալով կատարելագործեց աստուածային առաքելութիւնը, որուն համար մարդեղացած էր, քարոզած, չարչարուած եւ վերջապէս՝ արեա՛մբ նուիրագործած փրկութիւնը մարդկութեան, ցոյց տալով ճշմարիտ կեանքը (Յհ11.25) ու անոր առաջնորդող ճանապարհը (Յհ 14.6):Եւ այդ նոյն առաքելութիւնը յանձնեց իր առաքեալներուն, որոնք, իրենց կարգին, փոխանցեցին Քրիստոսի եկեղեցւոյ:

Քրիստոսի երկինք համբարձման պատմութիւնը կը գտնենք Մարկոսի աւետարանին (Մր 16.19-20), Ղուկասի աւետարանին (Ղկ 24.50-53) եւ Գործք Առաքելոցին (Գրծ 1.6-11) մէջ:

Յիսուս Քրիստոս Իր հրաշափառ յարութենէն ետք, բազմաթիւ առիթներով երեւեցաւ իր աշակերտներուն, երբեմն առանձնաբար (Ղկ 24.13-35), երբեմն՝ հաւաքաբար (Ղկ 24.36-49): Անոնց հաւաքատեղին էր վերնատունը, ուր Քրիստոս Իր Վերջին Ընթրիքը կատարեց, այդտեղ հաստատեց Սուրբ պատարագի խորհուրդը եւ ապա այդտեղէն ուղղուեցաւ դէպի Գեթսեմանի (Ձիթենեաց պարտէզը), որ տնօրինական փրկրագործութեան սկիզբն էր: Աշակերտները դարձեալ հաւաքուած էին Վերնատան մէջ, Քրիստոս իրենց հետ էր, փառաւորեալ ներկայութեամբ, կրկին պիտի ուղղուէին Ձիթենեաց լեռ, այս անգամ աստուածաբար համբառնալու, եւ առաքեալները աստուածային կոչունքի հրաւէրը տարածելու համար:

Քրիստոս իր մեծագոյն պատուէրը կու տայ իր աշակետներուն՝ ազգերը իրեն աշակերտ դարձնելու եւ մկրտելու «յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ» (Մտ 28.19):

Հրաժեշտ կու տայ բոլորին, կ’օրհնէ իր աշակերտները եւ կ’ըսէ անոնց. «Դուք չէք կրնար գիտնալ ժամերն ու ժամանակները, որ Հայրը իր իշխանութեամբ որոշած է: Բայց երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք եւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաստանի եւ Սամարիայի մէջ, եւ մինչեւ աշխարհի ծայրամասերը» (Գրծ 1.7-8):

Իր խօսքը աւարտելէ ետք երկինք համբարձաւ, եւ ամպ մը ծածկելով զԱյն աշակերտներուն տեսողութենէն բաժնեց: Ապա երկու հրեշտակներ երեւցան, որոնք Տիրոջ ուղեկից էին ու ըսին. «Ո՛վ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր երկինքը կը դիտէք: Այս Յիսուսը, որ երկինք համբարձաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ այնպէս՝ ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաք» (Գրծ 1.11):

Այսօր բոլորս կը գտնուինք ճգնաժամի մը մէջ: Աշխարհը կը տառապի  «Քորոնա» ժահրէն: Բոլորս կը մտածենք՝ արդեօք ապահո՞վ եմ, առո՞ղջ եմ: Ոչ ոք կը համարձակի դուրս գալ իր բնակարանէն՝ «Քորոնա» ժահրէն պաշտպանուելով: Եւ յաճախ կը հարցնենք, թէ ո՞ւր է Աստուած:

Քրիստոս իր համբարձումով կու գայ պատասխանելու մեր յաճախ կրկնած հարցումին, թէ ո՞ւր է Աստուած եւ փոխանցելու քանի մը պատգամ:

Առաջին՝ Քրիստոս երկինք համբառնալով մեզի մինակ չձգեց, այլ՝ խոստացաւ մինչեւ աշխարհի վախճանը մեզի հետ ըլլալ (Մտ 28.20): Առաքեալները Քրիստոսի համբարձումէն ետք իրենք զիրենք որբ կը զգային, այս իսկ պատճառով Քրիստոս իր համբարձումէն առաջ ըսաւ, որ ձեզի մինակ պիտի չձգեմ, այսպիսով առաքեալները մխիթարուեցան: Այսօր եւս այս պայմաններուն մէջ, երբ կը հարցնենք, թէ ո՞ւր է Աստուած: Աստուած մեզ մինակ չէ ձգած, մեզի հետ է ամէն վայրկեան: Թէեւ ֆիզիքական աչքերով չենք տեսներ զինք, սակայն մեր ներսիդին կը քաջալերուինք իր առյաւէտ խոստումով՝ թէ մեզի հետ է «մինչեւ կատարածն աշխարհի»:

Երկրորդ՝ Քրիստոս երկինք համբարձաւ, որպէսզի Հօր Աստուծոյ քով բարեխօս ըլլայ մեզի եւ երկինքի մէջ բնակութեան վայր պատրաստէ (Յհ 14.3):

Երրորդ՝ Քրիստոս երկինք համբառնալով մեզի սերտօրէն կապեց Հօր Աստուծոյ (Յհ 10.22-42):

Սիրելի՛ ընթերցող, Քրիստոսի համբարձման տօնը քու տօնդ է: Այսօր լաւագոյն առիթն է մեր հաւատքը վերանորոգելու եւ մեր աղօթքները բարձրացնելու առ Ամենակալն Աստուած՝ խնդրելով Անկէ, որ Իր հրաշալի Համբարձման տօնին առիթով վերանորոգէ մեզ, մեր վիշտերը, հիւանդութիւնները, նեղութիւններն ու դժուարութիւնները փարատէ եւ վերացնէ: Խնդրենք Համբարձեալ Փրկիչէն, որ Իր առաքեալներուն նման մեզ ալ արժանացնէ տեսնելու զԻնք բազմած Հօր Աստուծոյ աջակողմը:

Բա՛ց սիրտդ Աստուծոյ, հետեւէ՛ Անոր քայլերուն, որպէսզի Քրիստոսով առաջնորդուիս, որովհետեւ միայն այդպիսով կարելի է Հօրը երթալ եւ վայելել խաղաղութեան նաւահանգիստը:

Արդ, սիրելի՛ ընթերցող, այսօր ամբողջովին Քրիստոսի յանձնուէ՛, որպէսզի վայելես Անոր ողորմութիւնը: Այս ցնծալի տօնին առիթով, եկուր եւ աղօթէ՛ Համբարձեալ Փրկիչին ըսելով. «Ո՜վ մեր Տէրն ու Փրկիչը Յիսուս Քրիստոս, կ’աղաչենք, որ Հրաշափառ Համբարձմանդ տօնին առիթով ջնջես մեր բոլորին մեղքերը, վերացնես մեր դժուարութիւնները, փարատես մեր հիւանդութիւններն ու ցաւերը: Օրհնէ՛ մեզ Տէ՜ր, ինչպէս օրհնեցիր Քու առաքեալներդ երկինք համբառնալէդ առաջ: Մեր պաղատանքն է Տէ՜ր, որ Լիբանանէն եւ ամբողջ աշխարհէն հեռացնես «Քորոնա» ժահրը եւ համայն աշխարհին տարածես քու խաղաղութիւնդ ու օրհնութիւնդ: Տէ՜ր, կը խնդրենք քեզմէ, որ ինչպէս լիճին փոթորիկը հանդարտեցուցիր, նոյնպէս ալ խաղաղեցուր ամբողջ աշխարհը եւ դուրս բեր այս ճգնաժամային վիճակէն: Քեզի կը յանձնենք մեր դժուարութիւնները, նեղութիւնները, հիւանդութիւնները եւ մտահոգութիւնները, որովհետեւ լուծում ունիս ամէն դժուարութեան, դարման՝ ամէն նեղութեան, բժշկութիւն՝ ամէն հիւանդութեան եւ հանգստութիւն՝ ամէն մտահոգութեան: Հետեւաբար, ո՜վ Տէր, կը խնդրենք քեզմէ, որ մեզ արժանացնես ժառանգելու քու երկնային արքայութիւնդ, որ պատրաստուած է աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ, այդտեղ բոլոր սուրբերուն հետ միասին օրհներգելու քու հրաշալի համբարձումդ եւ փառաբանելու քու ամենազօր անունդ»:

 

 

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )