Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութիւնը Հրապարակեց Իր Ծրագիրի Նախագիծը

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան e-gov.am կայքին մէջ հրապարակուած է կառավարութեան ծրագիրի նախագիծը, որ գործադիրին կողմէ հաստատուելէ ետք 8 փետրուարին պիտի ուղարկուի Ազգային ժողով: Ծրագիրին մէջ նշուած է, որ յառաջիկայ հինգ տարիներուն Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան գործունէութիւնը միտուած պիտի ըլլայ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ բարձր արհեստագիտական, արդիւնաբերական, ինչպէս նաեւ բնապահպանական բարձր չափանիշներուն համապատասխանող, արտահանման միտուած  մրցունակ եւ ներառական տնտեսութիւն կառուցելուն:

Այս նպատակին հասնելու համար առանցքային նշանակութիւն ունին`

– Հայաստանի արտաքին եւ ներքին անվտանգութեան ապահովումը, Արցախի անվտանգութեան երաշխաւորումը եւ շարունակական ամրապնդումը.

– Մարդու իրաւունքներու պաշտպանուածութիւնը, մարդու ազատ ստեղծագործելու, արժանապատիւ ու երջանիկ ապրելու համար նպաստաւոր պայմաններու ապահովումով` բարեկեցութեան մակարդակի շարունակական բարձրացումը.

– Ժողովրդավարութիւնը, ժողովրդավարական հաստատութիւններու զարգացումը, իրաւունքի գերակայութիւնը, օրէնքի դիմաց բոլոր մարդոց հաւասարութիւնը, անկախ դատական համակարգի գոյութիւնը, հակակշիռներու եւ փոխզսպումներու արդիւնաւէտ մեքանիզմներու ներդրումը.

– Հայութեան մարդկային, տնտեսական, ելեւմտական, մտաւոր ներուժի` Հայաստանի Հանրապետութեան զարգացման նպատակին  շուրջ համախմբումը.

– Կառավարութեան հաշուետուողականութիւնն ու թափանցիկութիւնը, փտածութեան հանրային մերժումը եւ փտածութենէ զերծ հանրութիւնը.

– Քաղաքականութեան եւ պիզնեսի գործնական տարանջատումը, տնտեսական գործունէութեան համընդհանուր հասանելիութիւնը, ներդրումային միջավայրի գրաւչութիւնը, աշխատանքի եւ ներդրումներու քաջալերումը.

– Կրթութեան եւ առողջ ապրելակերպի քաջալերումը.

– Աղքատութեան յաղթահարումը` աշխատանքի եւ կրթութեան միջոցով.

– Պետական ծախսերու եւ գոյքի կառավարման արդիւնաւէտութեան բարձրացումը.

– Ազգային փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու պաշտպանութիւնը:

Կառավարութեան խնդիրներն են`

Տնտեսական գործունէութեան կարելիութիւններու ընդլայնումը, այդ կարգին`

– Ձեռնարկատիրութեան, ձեռներէցութեան, նորարարութեան խթանումը, աշխատանքի, ստեղծարարութեան քաջալերումը` նաեւ ելեւմտական միջոցներու հասանելիութիւնը բարձրացնելու միջոցով.

– Պետական կարգաւորումներու առաւելագոյն պարզեցումը, անոնցմով պայմանաւորուած պիզնեսի համար ժամանակային եւ ֆինանսական բեռի նուազեցումը.

– Գործարարութեան համար խոչընդոտ հանդիսացող կարգաւորումներու վերացումը, հարկային եւ մաքսային քաղաքականութեան պարզեցումը.

– Ներդրումային միջավայրի բարելաւումը, մասնաւոր ներդրումներու  աճը.

– Սեփական ձեռնարկատիրական գործունէութեան համար նպաստաւոր պայմաններու ստեղծումը, դրամագլուխի լիարժէք պաշտպանութիւնը.

– Արտաքին շուկաներուն համարկուած տնտեսութիւնը` արտահանման ծաւալներու շարունակական աճը.

– Հասցէական քաղաքականութեամբ եւ տարբերակուած մօտեցումներու կիրարկումով Երեւանէն դուրս գործարար համայնքի զարգացումը:

  1. Պետական կառավարման արդիւնաւէտութեան բարձրացումը, այդ կարգին`

– Կրկնուող գործառոյթներու վերհանումը` դանդաղ, ոչ արդիւնաւէտ, անհարկի դիւանակալական ընթացակարգերու կրճատումը, տարբեր պետական հիմնարկներու եւ ստորաբաժանումներու մէջ  իրականացուող միեւնոյն տեսակի գործառոյթներու կեդրոնացումը եւ մէկտեղումը, գործառոյթներու ծախսատարութեան գնահատումը եւ անոր նուազեցման ուղղուած շարունակական բարեփոխումներու  իրականացումը.

– Կառավարման համակարգին մէջ քաղաքականութեան մշակման, գործառոյթներու թուայնացման եւ ծրագիրներու իրականացման գործառոյթներու տարանջատումը, ելեկտրոնային փաստաթուղթերու շրջանառութեան ամբողջական համակարգի ներդրումը.

– Պետութեան կողմէ մատուցուող ծառայութիւններու որակի արդիականացումը, մեքենայացումը եւ թուայնացումը` անոնց մատուցման միասնական կեդրոնի ստեղծումը «մէկ կանգառ, մէկ պատուհան» սկզբունքի կիրարկումով, ինչպէս նաեւ «միայն մէկ անգամ» սկզբունքի կիրարկումը, ինչ որ կարելիութիւն կու տայ պետական մարմիններուն միջեւ տուեալներու փոխանակման շնորհիւ քաղաքացիէն որեւէ տուեալ ստանալու միայն մէկ անգամ.

– Հանրային ելեւմտական ծախսերու արդիւնաւէտ կառավարումը, այդ կարգին` վարկային եւ դրամաշնորհային ծրագիրներու  արդիւնաւէտ կառավարման համակարգի ներդրումը, պետական պարտքի արդիւնաւէտ կառավարման այնպիսի համակարգի ներդրումը, որ պիտի ապահովէ հարկային պիւտճէական կայունութիւնը. կառավարութիւնը կը նպատակադրէ ներգրաւուած փոխառու միջոցները ուղղել մարդկային ներուժի եւ աւելցուած արժէք ապահովող ենթակառուցուածքներու զարգացման` հետագային արտահանման ծաւալները մեծցնելու եւ տնտեսական աճի լրացուցիչ կարելիութիւնները յառաջացնելու նպատակով.

– Պետական գնումներու արդար եւ թափանցիկ համակարգի ներդրումը, այդ կարգին` ապրանքներու եւ ծառայութիւններու  գնումներու անհրաժեշտութեան հիմնաւորումով, զանոնք ճիշդ  ժամանակին ու պատշաճ ծաւալով իրականացնելու արդիւնաւէտ համակարգի ներդրումը, շահերու բախման երեւոյթներու  բացառումը,

– Պետական ծառայութեան համակարգին մէջ` արժանիքներու հիման վրայ աշխատանքի ընդունման եւ յառաջընթացի ապահովումը.

– Չօգտագործուող անշարժ եւ շարժական գոյքերու, ինչպէս նաեւ առեւտրական (շահոյթ ստանալու) նպատակով օգտագործուող անշարժ գոյքերու եւ բաժնեմասերու մասնակցութիւններու  վերագոյքագրումը, միասնական հաշուառումը եւ հետագայ  արդիւնաւէտ տնօրինումը.

– Մասնակցային կառավարման հաստատութենականացումը` շահառու խումբերու իրական ներգրաւուածութիւնը ապահովելու միջոցով.

– Պետական գործառոյթներու մեքենայացումը եւ կանոնակարգումը, ինչպէս նաեւ կանոնաւոր գործառոյթներու իրականացման պատուիրակումը, արտօնագիրներու, թոյլտուութիւններու տրամադրման, հաշուետուութիւններու ընդունման մեքենայացումը.

– Ազգային վիճակագրական համակարգի կարողութիւններու  ամրապնդումը.

– Պետական հիմնարկներու եւ կազմակերպութիւններու միջազգային չափանիշներու հաշուետուութիւններ ներկայացնելու եւ անկախ հաշուեքննութիւն ունենալու պահանջներու ներդրումը.

– Կարգաւորման ազդեցութեան գնահատման եւ վերլուծութիւններու  վրայ հիմնուած քաղաքականութեան ապահովումը, մասնաւորապէս, կառավարութեան իւրաքանչիւր որոշում նախքան անոր կիրարկումը պիտի ունենայ «կարգաւորման ազդեցութեան գնահատում», որ թոյլ կու տայ նախապէս հասկնալ այդ որոշումներու ազդեցութիւնը միջնաժամկէտ եւ երկարաժամկէտ հեռանկարի մէջ` ընդհանուր տնտեսութեան եւ անոր առանձին ուղղութիւններուն վրայ.

– Անցում կատարելը ռազմավարական ծրագրաւորման եւ փաստերու  ու տուեալներու վերլուծութեան վրայ հիմնուած քաղաքականութեան մշակման ձեւին.

– Տեսչական մարմիններու աւելի արդիւնաւէտ կառավարման միջոցով հասարակութեան եւ սպառողներուն համար աւելի  անվտանգ միջավայրի ապահովումը, սպառողներու շահերու  պաշտպանութիւնը. այս առումով չափազանց կարեւոր է պետութեան, հասարակութեան եւ տնտեսվարող կառոյցներու օրինական շահերու եւ իրաւունքներու միջեւ հաւասարակշռութեան ապահովումը.

– Վերահսկողական նոր եւ ժամանակակից մեթոտներու ներդրումը` միաժամանակ բարձրացնելով վերահսկողութիւն իրականացնող մարմիններու հաշուետուողականութիւնն ու թափանցիկութիւնը. պետութեան կողմէ իրականացուող վերահսկողութիւնը պէտք չէ ենթադրէ տնտեսավարողներու գործունէութեան անհարկի միջամտութիւն, անիկա կոչուած է նպաստելու կանխատեսելի եւ մրցունակ գործարար միջավայրի կայացման: Այս առումով չափազանց կարեւոր է որոշակի ոլորտներու մէջ կարգաւորումներու պարզեցումն ու արդիականացումը, ինչպէս նաեւ բողոքարկման գործուն մեքանիզմներու  ներդրումը:

  1. Մարդկային ներուժի զարգացումը, այդ կարգին`

– Կրթութեան քաջալերումը, որակեալ կրթութեան ապահովումը, կրթութեան միջազգայնացումը.

– Տնտեսութեան կառուցուածքային փոփոխութիւններու եւ երկարաժամկէտ մրցունակութեան նպատակադրման համար պահանջուող մասնագիտական ներուժի զարգացումը` կրթութեան եւ գիտութեան ոլորտներու արդիականացման միջոցով.

Հաշմանդամութիւն ունեցող անձերու իրաւունքներու եւ արժանապատուութեան պաշտպանութիւնը եւ անոնց ընկերային  ներառման ապահովումը.

– Առողջապահութեան ոլորտի արդիականացումը եւ բարելաւումը, որակեալ առողջապահական ծառայութիւններու մատչելիութեան եւ հասանելիութեան ապահովումը, առողջապահական ապահովագրութեան համակարգի ներդրումը.

– Ընկերային պաշտպանութեան ոլորտի զարգացումը` հասցէականութեան բարձրացման միջոցով.

– Ժողովրդագրական կայունութեան եւ զարգացման ապահովումը, ծնելիութեան խթանումը.

– Սփիւռքի ներկայացուցիչները Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարման համակարգին մէջ ներգրաւելու օրէնսդրական արգելքներու վերացումը:

  1. Յուսալի ենթակառուցուածքներու զարգացումը եւ հասանելիութեան ընդլայնումը, այդ կարգին`

– Հայաստանի Հանրապետութեան ճամբաներու որակի շարունակական բարձրացումը, ճամբաներու շինարարական աշխատանքներու որակի ապահովման միջազգային չափանիշներուն համապատասխանող համակարգի եւ ճամբաներու պահպանման ու ընթացիկ շահագործման մեքենայական հսկողական համակարգի ներդրումը.

– Վերականգնուող ուժանիւթ եւ ուժանիւթ խնայող համակարգերու  զարգացումը.

– Ջրային համակարգերու կառավարման արդիականացումը եւ ոռոգման համակարգերու արդիականացման աջակցութեան ծրագիրներու իրականացումը.

– Գիւղատնտեսութեան ապահովագրական համակարգի ներդրումը:

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)