Յայտարարութիւններ (2 Փետրուար 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Անժել Մուղալեան
Տիկին Սիլվա Մուղալեան
Տէր եւ տիկին Վազգէն եւ Ռոզին Մուղալեան
Տէր եւ տիկին Սամիր եւ Մարալ Իպրահիմ
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Սալբի Մուղալեան
Տէր եւ տիկին Վաչէ եւ Սելլա Մուղալեան
Մուղալեան եւ Քէօրքիւնեան ընտանիքներ
Օհանեան եւ Ճինկէօզեան ընտանիքներ
Կէօքշէնեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր, հօրեղբօր եւ հարազատին`

ԿԱՐԱՊԵՏ ՄՈՒՂԱԼԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ ուրբաթ, 1 փետրուար 2019-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` շաբաթ, 2 փետրուարին, Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, իսկ կիրակի, 3 փետրուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Ռիթա Անպարճեան եւ զաւակը` Գեղամ
Տիկին Սեդա Թագւորեան եւ զաւակները` Լենա եւ Վիգէն
Տիկին Հիլտա Տատուրեան եւ զաւակները` Թալին եւ Անիթա
Ժամկոչեան եւ Քասսինի ընտանիքներ
Բարսեղեան եւ Գալուստեան ընտանիքներ
Նախնիկեան եւ Սերմանուկեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց եղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՀՐԱՄ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ հինգշաբթի, 31 յունուար 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ շաբաթ, 2 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն Շըպպեքի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին շաբաթ, 2 փետրուարին, յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, ինչպէս նաեւ կիրակի, 3 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ «Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան» սրահին մէջ:

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԱՐՄԵՆԱԿ ԱՇՃԵԱՆի մահուան Ա. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 3 փետրուար 2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ՄԻՄԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 3 փետրուար 2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ՀԱՅԿԱԶ ՄԵԼԻՔԵԱՆի մահուան Բ. տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 3 փետրուար 2019-ին, Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ԱԲՕ ԳԱՍԱՊԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 3 փետրուար 2019-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

ԶՈՀՐԱՊ ԻՆՃԷԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 3 փետրուար 2019-ին, Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ՀՅԴ «ՀՐԱՅՐ ՄԱՐՈՒԽԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՀՅԴ «Հրայր Մարուխեան» կոմիտէի կազմակերպած վիճակահանութեան շահող թիւն է

52

Շահողէն կը խնդրուի ներկայանալ ակումբ` ստանալու համար իր նուէրը կոմիտէէն:

—————————————

Հա­մազ­գա­յի­նի  
Փա­լանճ­եան-Արս­լան­եան Ճե­մա­րա­նի
Շրջա­նա­ւարտ­նե­րու Միու­թիւն

ԱՆ­ԴԱ­ՄԱ­ԿԱՆ
ԸՆԴ­ՀԱ­ՆՈՒՐ ԺՈ­ՂՈՎ

Հա­մազ­գա­յի­նի Փա­լանճ­եան-Արս­լան­եան ճե­մա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու միու­թեան Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ կի­րա­կի, 3 փետրուար 2019-ին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 6:00-ին, Հա­մազ­գա­յի­նի Մ. եւ Հ. Արս­լան­եան ճե­մա­րա­նի «Չալ­եան» սրա­հին մէջ:

ԾԱ­ՆՕԹ.- Ներ­կա­նե­րուն թիւը մե­ծա­մաս­նու­թիւն պի­տի նկատ­ուի ժա­մը 6:30-ին:

ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆ

—————————————

ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
ՅԱԿՈԲ ՊԱՊԻԿԵԱՆի
Ատանայի կոտորածին նուիրուած տեղեկագիրին անգլերէն թարգմանութեան`

THE ADANA MASSACRES
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍԻՆ

Խօսք կ՛առնեն`

ՎԵՐ. ԴՈԿՏ. ՓՈԼ ՀԱՅՏՈՍԹԵԱՆ
ԴՈԿՏ. Ա. ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ
(Տեղեկագիրին թարգմանութեան, յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
ԴՈԿՏ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Երկուշաբթի, 4 փետրուար 2019, կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ին, Հայկազեան համալսարանի «Տէրեան» հայագիտական գրադարան:

—————————————

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ
ԱՌՈՂ­ՋԱ­ՊԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄԲ

ԴԱ­ՍԱ­ԽՕ­ՍԱ­ԿԱՆ ՇԱՐՔ

Դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՛ու­նե­նան չո­րեք­շաբ­թի օրե­րը, ԼՕԽ-ի «Արաք­սի Պուլ­ղուրճ­եան» ըն­կե­րաբժշ­կա­կան կեդ­րո­նի «Թնճուկ­եան» սրա­հին մէջ:

Շար­քին վեցերորդ դա­սա­խօ­սու­թիւնը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ չո­րեք­շաբ­թի, 6 փետրուար 2019-ին, առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:00-ին:

Նիւթ`

«ՈՒՂԵՂԻ ԿԱԹՈՒԱԾԷ ԵՏՔ ԽՕՍԵԼՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ»

Դա­սա­խօս`

ՇԱՂԻԿ ԿՈԿՈՆԵԱՆ-ՉԱՄԻՉԵԱՆ
(Ուղղախօսութեան մասնագէտ Speech therapy)

—————————————

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԿՈՄԻՏԱՍ»
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ԿԱՄԻԼԱ ԵՐԿԱՆԵԱՆ-ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ

«ԾԱՂԿԱԾ ՑԱՒ» գիրքի
ԳԻՆԵՁՕՆ

Տեղի կ՛ունենայ ուրբաթ, 8 փետրուար 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Համազգայինի «Ն. Փալանճեան» կեդրոնի «Վասպուրական» սրահին մէջ, Զոքաք Էլ Պլաթ:

ՀՐԱՒԷՐ

ԾԱՆՕԹ.- Կառատունը ապահովուած է:

—————————————


ՀՄԸՄ-Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ
100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Բարձր հովանաւորութեամբ`|
ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

Հովանաւորութեամբ`
ՀՄԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Նախագահութեամբ`
ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց Թեմին

Կազմակերպութեամբ`
ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Տեղի կ՛ունենայ կիրակի, 10 փետրուար 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:30-ին, «Յակոբ Տէր Մելքոնեան» սրահին մէջ, Պուրճ Համուտ:

ԾԱՆՕԹ.- Ձեր ներկայութիւնը հաստատելու համար հաճեցէք հեռաձայնել մինչեւ 7 փետրուար` 01-261108 թիւին, կէսօրէ ետք ժամը 5:00-7:30:

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԲԱՐԵՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ-ԶԱԼՔԱ

BRUNCH

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ,

7 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

2 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

7 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԲԸՄ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 27 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՈՒՐԲԱԹ, 3 ՄԱՅԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՊԵՐԵՃԻԿԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

BRUNCH

9 ՄԱՅԻՍ 2019

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )