Մեր Ընթերցողներուն

Այս տարի «Ազդակ»-ը կը թեւակոխէ իր 90-ամեակը։ Տարբեր ծրագիրներու եւ նախաձեռնութիւններու կողքին, այս առիթով կազմուած խմբագրական խորհուրդը փորձ մը կը կատարէ հիմնադրութեան օրէն մինչեւ այսօր «Ազդակ»-ի խմբագրութեան մաս կազմած, թերթին մէջ տարբեր պաշտօններ վարած, յօդուածներ ստորագրած եւ էջեր պատրաստած գործակիցներու անուանացանկը կազմել։ Յաւակնութիւն չունինք ըսելու, որ ցարդ կազմուած ցանկը ամբողջական է, սակայն մեր կարելին ըրինք` կապ հաստատելով նաեւ տարբեր տարիներու խմբագիրներու եւ պատասխանատուներու հետ։ Այս առիթով մեր խնդրանքն է, որ եթէ մեր ընթերցողները եւ աշխատակիցները տեղեակ են, որ կայ վրիպած անուն մը, որ մաս կազմած է «Ազդակ»-ի մեծ ընտանիքին կամ ձեւով մը առնչութիւն ունեցած է թերթին աշխատանքներուն հետ, կապուին մեզի [email protected] հասցէով, փոխանցեն տուեալ անունը, որ յետ ստուգման պիտի աւելնայ հետեւեալ ցանկին վրայ, զոր կը դնենք մեր ընթերցողներուն եւ բարեկամներուն տրամադրութեան տակ։

Ա

Ապտալեան Արմէն
Արարատեան Մասիս
Առաքելեան Ազնիւ
Առաքելեան Կարօ
Արծրունի Արա
Աւագեան Վիգէն
Աւետանեան Լեւոն
Ազատ Արա
Արթինեան Թալին
Ապպուտ Մունիր
Ապպուտ Ուաժիհ
Ալահայտոյեան Ժիրայր
Աղազարեան Տիրան
Ալապաշեան Ռուբինա
Աշըգեան Շողիկ
Ալահայտոյեան Պետրոս
Ասատուրեան Կարօ
Արապաթլեան Արշօ
Ազէզեան Հուրի
Աբէլեան Ճորճ (Ձիւնական)
Աբէլեան Վիգէն
Աթուէ Հիւսէյն
Ալեքսանտրեան Վարանդ
Արիսեան Գօգօ
Արիստակէսեան Գրիգոր (Հէնց)
Ադամեան Յովիկ
Աբէլեան Սիլվի
Աբրահամեան Կարօ
Աւետանեան Հրակ
Արապաթլեան Մարիա
Աբրահամեան Նելլի
Աղազարեան Կարօ
Աստուրեան Անի
Արմէն Վրէժ
Ապուսէֆեան Դոկտ. Մարի Ռոզ
Արիսեան Նորա
Աւագեան Յովսէփ

Բ

Բագրատունի Յակոբ
Բագրատունի Աշոտ
Բրուտեան Վաչէ
Բարսեղեան Նորա
Բաբումեան Վարուժ

Գ

Գանտահարեան Շահան
Գրիգորեան Սեդա
Գրիգորեան Ճորճ
Գալայճեան Անգինէ
Գրիգորեան Էլի
Գրիգորեան Կարօ
Գազէզեան Կարինէ
Գալայճեան Յակոբ
Գէորգեան Հրայր
Գոզաճեան Մանուկ
Գալփաքեան Յակոբ
Գարմէն Լեւոն
Գասապեան Վարդիվառ
Գարայեան Լենա
Գազճեան Նայիրի
Գազանճեան Տոքթ. Յարութիւն (Գեղարդ)
Գուտուլեան Պարոյր
Գուշեան Լեւոն
Գարավարդանեան Սիլվա
Գալայճեան Դրօ
Գունտաքճեան Հէրի
Գոճայեան Նազարէթ
Գաբրիէլեան Կարպիս
Գալեմքէրեան Նարէ
Գոճայեան Արազ
Գալայճեան Թալին
Գարաօղլանեան Սիմա
Գասպարեան Սալբի
Գաթրճեան Աւօ
Գասապեան Սոնիա
Գանտահարեան Գոհար
Գեթսեմանեան Նայիրի

Դ

Դերձակեան Գրիգոր

Ե

Եագուպեան Վերա
Եղիայեան Արմենակ
Եագուպեան Սիլվի
Ենիգոմշեան Յակոբ
Եագուպեան Աղաճան
Եագուպեան Շանթ
Եսայեան Յակոբ
Եսայեան Հրայր
Եափուճեան Յակոբ

Զ

Զէյթլեան Սարգիս
Զաքարեան Ֆիլիփ

Է

Էպլիղաթեան Մելգոն
Էպլիղաթեան Մաթիկ
Էթիէմէզեան Գեղանի
Էսկիճեան Յովսէփ
Էմմիեան Հուրի
Էմմիեան Վահրամ

Թ

Թորիկեան Շաւարշ
Թէնպէլեան Վարուժան
Թէքեան Վեհանուշ
Թաշճեան Վահէ
Թաշճեան Վարդան
Թրուանց Անուշ
Թորիկեան Զաւէն
Թոնդեան Բենօ
Թէօլէօլեան Մինաս
Թաշճեան Վարդան
Թումայեան Մարգար
Թէքեան Թագուհի
Թամիրեան Էտուարտ
Թերճանեան Դերենիկ
Թաշճեան Նելլի
Թորիկեան Շաւարշ
Թընկըրեան Խաթուն
Թասլաքեան Սեւակ
Թաշճեան Եղիկ
Թորոս Սանահին
Թէքէեան Արամ
Թրվանտեան Ֆերիտէ
Թորոյեան Գէորգ
Թորոսեան Յարութիւն
Թաշճեան Մայք

Ի

Իշխան Մուշեղ
Իսկահատեան Յարութիւն

Լ

Լիպարեան Ներսեհ
Լատոյեան Յակոբ

Խ

Խարտալեան Սիւզան
Խայեաթ Հելէն
Խոշաֆեան Զոհրապ
Խըտշեան Սեդա
Խաչերեան Խաչիկ
Խաչերեան Սամօ
Խաչերեան Յակոբ
Խաչերեան Կասիկ

Ծ

Ծիրանի Մովսէս
Ծառուկեան Պետրոս

Կ

Կերէքմէզեան Կարօ
Կիւլիւմեան Մարուշ
Կիւլոյեան Յակոբ
Կիրակոսեան Սարգիս
Կոստանեան Պետրոս
Կիւրիւնլեան Ալեքս
Կիւրիւնլեան Րաֆֆի

Հ

Հուլիշեան Էլի
Հաճէթեան Սիրուն
Համամճեան Մարինա
Հատտատ Ներսէս
Հերկելեան Փօլ
Հերկելեան Պետիկ
Հերկելեան Մովսէս Թ.
Հայտոսթեան Ճոնի
Հարպոյեան Կարպիս
Հայկազ Արամ
Հաւաթեան Եսայի
Հաւաթեան Յակոբ
Հեքիմեան Նուշիկ
Համբարեան Արփի

Ճ

Ճինպաշեան Տիգրան
Ճեպեճեան Հրայր
Ճերեճեան Յարութ
Ճենանեան Յարութ
Ճենանեան Սրբուկ

Մ

Մահսերէճեան Սարգիս
Մոմճեան Կարօ
Մայիսեան Հուրի
Մուրատեան Խաչիկ
Մարտիրեան Մարինէ
Մանճեան Փանոս
Մեծօղլանեան Գէորգ
Մոնոֆարեան Զարեհ
Մատթէոսեան Վրէժ
Մանուկեան Յակոբ
Մազմանեան Սէմ
Մաւլեան Վարուժան
Մինասեան Մկրտիչ (Մայք)
Մելիքեան Վարանդ
Մերտխանեան Մերի
Միսիեան Պարգեւ
Մկրտիչեան Մկրտիչ
Մկրեան Տոքթ. Զաքար
Մատէնեան Յարութ
Մկրտիչեան Սամուէլ
Մանկասարեան Արփի
Մարոնեան Պարէթ
Մանուկ Ճօ
Մանուկ Գասպար
Մխսեան Մարալ
Մանճիկեան Ասպետ
Մանճիկեան Կարօ
Մենկիշեան Շողիկ
Միսկարեան Լալա
Մաւիսագալեան Շուշիկ
Մարութեան դոկտ. Յարութիւն
Միքայէլեան Յակոբ
Մաւիսագալեան Շաքէ
Մարկոսեան Արսէն
Մանուկեան Արշօ
Մելիքսէթեան Տիգրան
Մարտիրոսեան Մարինէ

Յ

Յովհաննէսեան Կարօ
Յարութիւնեան Վահէ
Յովակիմեան Արա
Յովակիմեան Պօղոս
Յովսէփեան Սիրուն
Յարութիւնեան Մհեր
Յակոբճեան Գէորգ
Յակոբեան Ժաք
Յակոբեան Թաթուլ
Յովհաննէսեան Յովիկ

Ն

Նարկիզեան Նորա
Նաճարեան Սարգիս
Նազարեան Սեւան
Նարկիզեան Համբար
Նաանուհ Իմատ
Նաանուհ Ժիհատ

Շ

Շահանդուխտ
Շիրինեան Պարգեւ
Շահմելիքեան Պօղոս
Շամլեան Վարդգէս
Շահինեան Գրիգոր
Շահինեան Խաչիկ
Շէնեան Գրիգոր

Ո

Ոսկունի Տիգրան
Որբերեան Ռիթա
Ուլիկեան Ռուզաննա

Չ

Չարխուտեան Նուպար
Չէօրէքճեան Զարեհ
Չայլեան Գօգօ
Չէքիրտէքճեան Տիգրան (Ապուլ լէյլ)
Չագըրեան Ռուբէն
Չիլինկիրեան Մասիս
Չէքիճեան Յարութ

Պ

Պալեան Հայկ
Պալեան Տիգրան
Պալեան Ասպետ
Պալեան Յակոբ
Պալեան Յովհաննէս (Պալու)
Պալեան Արշօ
Պէրպէրեան Նազարէթ
Պէրպէրեան Յարութիւն
Պէրպէրեան Էւա
Պէրպէրեան Նորայր
Պզտիկեան Ալին
Պետիկեան Գէորգ
Պալճեան Ժան
Պալճեան Քերոբ
Պէօճէքեան Ժիրայր
Պուլուզեան Արին
Պոյաճեան Սեդա
Պալեան Մանուկ
Պաւուկեան Աւետիս
Պետրոսեան Արմէն (Տ. Վարանդ քհնյ.)
Պաղտասարեան Հուրի
Պոյաճեան Վարդան
Պարտաքճեան Ազնիւ
Պըլըտեան Յակոբ
Պըլըտեան Մարինա
Պուլտուքեան Մկրտիչ
Պէրպէրեան Մատթէոս
Պէրպէրեան Րաֆֆի
Պեքարեան Սագօ
Պերթիզլեան Յովիկ
Պոյաճեան Սեդօ
Պետոյեան Հրաչ
Պապայեան Հերմինէ
Պալապանեան Յակոբ
Պալեան Վիգէն
Պուլղուրճեան Նարինէ
Պասմաճեան Զաքար
Պէլեան Յովիկ
Պապեան Կորիւն արք.
Պիլալեան Համբիկ
Պէզճեան Էթի
Պէզճեան Վահէ
Պաւուկեան Արշակ
Պօղոսեան Խաչատուր Ա. Քհնյ.
Պարսումեան դոկտ. Հրաչ
Պարազեան Յովսէփ
Պայրագտարեան Նորա
Պըլըտեան Սեդրակ
Պետրոսեան Նաթան

Ջ

Ջանան Թորգոմ

Ս

Սասունի Կարօ
Սնապեան Պօղոս
Սարաֆեան Յակոբ
Սաղտըճեան Կարին
Սնապեան Թամար
Սեւեան Րաֆֆի
Սեւեան Վահէ
Սեֆէրեան Քնար
Սրապեան Լուսիկ
Սրապեան Տաճատ
Սիսեռեան Վերա
Սնապեան Մարկոս
Սոմունճեան Արամ
Սեմէրճեան Ճորճ
Սերայտարեան Թամար
Սապունճեան Զաւէն
Սարաճեան Էլօ
Սարգիսեան Լեւոն
Սարաֆեան Յակոբ
Սէթեան Վարուժան
Սալմանեան Նորա
Սարգիսեան Անի
Սասունեան Յարութ
Սարաֆեան Սիլվա
Սուրեան Սուրէն

Վ

Վարժապետեան Հրաչ
Վարդիվառեան Ճիմի
Վարսամ Ստեփան
Վարդան Զաւէն

Տ

Տասնապետեան Հրաչ
Տասնապետեան Թամար
Տասնապետեան Շուշիկ
Տէր Ղուկասեան Խաչիկ
Տեմիրճեան Րաֆֆի
Տէր Մելքոնեան Էլօ
Տէր Սարգիսեան Արբի
Տեմիրճեան Լալա
Տեմիրճեան Լիզա
Տէրտէրեան Հայկ
Տօնապետեան Ճորճ (Գէորգ)
Տօնապետեան Վարդգէս
Տուտագլեան Սարգիս Վարդիվառ (Ափոլօ)
ՏԷր Ղուկասեան Շողիկ
Տումանեան Անի
Տէյիրմէնճեան Նազարէթ
Տէր Ղուկասեան Վազգէն
Տէր Ղուկասեան Զաւէն
Տեմիրճեան Կարօ
Տէր Թորոսեան Յարութիւն
Տարագճեան Վաչէ
Տօնապետեան Սուրէն
Տուտագլեան Րաֆֆի
Տաղլեան Նայիրի
Տէրվիշեան Ճորճ
Տօնապետեան Տօնիկ
Տեմիրճեան Խաչիկ-Հրակ

Փ

Փամպուքեան Երուանդ
Փափազեան Վարանդ
Փափազեան Վաչէ
Փափազեան Տոքթ. Բաբգէն
Փանոսեան Պեթի
Փափազեան Հրակ
Փիլաւճեան Սօսէ
Փանոյեան Նաթալի
Փոլատեան Սօսի
Փատոյեան Էդուարդ

Ք

Քեչէպաշեան Ալին
Քամալէտտին Սամիհ (Ապու Ալի)
Քիւսպէկեան Տիգրանուհի
Քիլէճեան Սեդա
Քիւրքճեան Յարութիւն
Քէօրօղլեան Շահէ
Քիւրտօղլեան Միհրան
Քեհէեան Սարգիս

Օ

Օրտողլեան Թալին
Օշական Վահէ

Ֆ
Ֆերմանեան Հրայր

 

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )