Յայտարարութիւններ (1 Մայիս 2013)

Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութիւն

ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԵՐԵԿՈՅ

Նուիրուած`

ԳԷՈՐԳ ԳԱՆՏԱՀԱՐԵԱՆԻ

Խօսք կ՛առնեն`

ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԵՊՍ. ԱԼԵԷՄԵԶԵԱՆ
ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ

Գեղարուեստական յայտագիր – մասնակցութեամբ`

«ԳՈՒՍԱՆ» եւ «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբերուն

Տեղի կ՛ունենայ ուրբաթ, 10 մայիս 2013-ին,  երեկոյեան ժամը 8:00-ին, «Ազդակ»-ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ:

ՀՐԱՒԷՐ

————————————————————————————

«Կեան֊քին մէջ բազ֊մա֊թիւ բա֊ներ կրնան սպա֊սել, բայց ար֊եան կա֊րիք ու֊նե֊ցող հիւան֊դը չի կրնար»:

Սի֊րե֊լի՛ հայ֊րե֊նա֊կից,

Ար֊եան խմբա֊ւոր֊ման ցան֊կագ֊րու֊մի ար֊շա֊ւին առի֊թով ըն֊դա֊ռա֊ջէ՛ ԼՕԽ-ի կո֊չին եւ փու֊թա՛ ար֊ձա֊նագր֊ուե֊լու «Գա֊րե֊գին Նժդեհ» ակումբ (Զալ֊քա), գոր֊ծակ֊ցու֊թեամբ` ԼՕԽ-ի «Անի» եւ «Աղաւ֊նի Փա֊փազ֊եան» մաս֊նա֊ճիւ֊ղե֊րուն, իսկ «Աղ֊բալ֊եան – ՀՄԸՄ» մար֊զամ֊շա֊կու֊թա֊յին կեդ֊րոն (Ան֊թիլ֊ի֊աս), գոր֊ծակ֊ցու֊թեամբ` ԼՕԽ-ի «Ար֊ցախ», «Գայ֊եա֊նէ», «Նա֊յի֊րի» եւ «Սե֊ւան» մաս֊նա֊ճիւ֊ղե֊րու, ուր֊բաթ, 3 մա֊յիս 2013-ին, յետ֊մի֊ջօ֊րէի ժա֊մը 4:00-9:00, ձե֊զի հետ ու֊նե֊նա֊լով ձեր ար֊եան խմբա֊ւոր֊ման քար֊տը, չու֊նե֊նա֊լու պա֊րա֊գա֊յին պի֊տի ստա֊նաք անվ֊ճար ար֊եան խմբա֊ւոր֊ման քննու֊թիւն եւ քարտ:

————————————————————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Աւագ Պայրամեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Սարգիս Հարմանտարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յովհաննէս Մարտիրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Հրաչ Սրապեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աւետիս Ապրիլեան եւ զաւակունք
Տիկին Շաքէ Թիւթիւնճեան եւ զաւակունք
Օրդ. Անժել Պայրամեան
Տէր եւ տիկին Յակոբ Ապրիլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ներսէս Ապրիլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աւետիս Ապրիլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վարուժան Ապրիլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Երջանիկ Ապրիլեան եւ զաւակունք
Տիար Խաչիկ Նաճարեան եւ զաւակունք
Պայրամեան եւ Հարմանտարեան ընտանիքներ
Մարտիրոսեան եւ Սրապեան ընտանիքներ
Ապրիլեան եւ Հայկեան ընտանիքներ
Թերզեան եւ Նաճարեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, քրոջ, մեծ մօր եւ հարազատին`

ՄԱՐԻԱՄ ՊԱՅՐԱՄԵԱՆԻ
(Ծնեալ` ԱՊՐԻԼԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ երեքշաբթի, 30 ապրիլին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` չորեքշաբթի, 1 մայիսին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-ին, Հայ կաթողիկէ Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Հայ կաթողիկէ գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

————————————————————————————

«ՎԱՆԱՅ ՁԱՅՆ»     

«ՎԱՆԱՅ ՁԱՅՆ»-ԷՆ ՀԵՏԵՒԵՑԷՔ
«ՃԻՇԴ ՀՆՉԵՆՔ» յայտագիրին

ամէն կիրակի կէսօրէ ետք ժամը 3:30-ին:

2-րդ հանգրուան անցած են 19 աշակերտներ, որոնցմէ 7-րդ դասարանի 6 աշակերտներ իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն 2-րդ հանգրուանի երրորդ յայտագիրին:

Մասնակցող վարժարաններն են`

Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարան
Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան
Ս. Ագնէս
Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան
Հայ աւետարանական Շամլեան-Թաթիկեան
Ազգային Յառաջ-Գ. Կիւլպենկեան

Յայտագիրը կը հովանաւորէ Այնճարի քաղաքապետութիւնը:

«ՃԻՇԴ ՀՆՉԵՆՔ» յայտագիրը կը պատրաստէ եւ կը ներկայացնէ Հուրի Փափազեան-Էմմիեան:

————————————————————————————

Այցելեցէք

Մուսա լեռ-Այնճարի պաշտօնական

նոր կայքէջը` www.mousaleranjar.com

www.mousaleranjar.net

———————————————————————————–

ՀՕՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՃԱՄԲԱՐՆԵՐ

ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնը 2013-ի ամրան կազմակերպած է իր ընթացիկ ճամբարները` հետեւեալ ժամանակացոյցով.

Հայ Գթութեան խաչի Յունաստանի Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ Խալքիտիքիի ամարանոց

Ժամանակամիջոց` 10 յուլիսէն 28 յուլիս
Թեսաղոնիկէ ժամանում` 9 յուլիս
Թեսաղոնիկէէն մեկնում` 29 յուլիս
Մասնակցող պատանիներու տարիք` 10-14 տարեկան

Ֆրանսայի Կապոյտ խաչի Պելֆոնթենի կայան

Ժամանակամիջոց` 28 յուլիսէն 11 օգոստոս
Փարիզ ժամանում` 27 յուլիս
Փարիզէն մեկնում` 12 օգոստոս
Մասնակցող պատանիներու տարիք` 10-15 տարեկան

Քալիֆորնիոյ Հայ երիտասարդաց դաշնակցութեան ճամբար

Ժամանակամիջոց` 7 յուլիսէն 21 յուլիս
Մասնակցող պատանիներու տարիք` 10-14 տարեկան

Արեւելեան Ամերիկայի Հայ երիտասարդաց դաշնակցութեան «Հայաստան» ճամբար

Ժամանակամիջոց` 4 օգոստոսէն 18 օգոստոս

Մասնակցող պատանիներու տարիք` 10-14 տարեկան

Արձանագրութեան համար կապ հաստատել ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան գրասենեակ` մինչեւ 10 մայիս 2013, 01-265359 թիւին:

ԼՕԽ-Ի
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

 

———————————————————————————–

Ազ­գա­յին Ռու­բին­եան – Սա­հակ Մես­րոպ­եան
Վար­ժա­րան

ՃԱՇ­ԿԵ­ՐՈՅԹ
ՊԱ­ՐԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ`
ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵ­ՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱ­ՉԵՐ­ԵԱ­ՆԻ
Առաջ­նորդ Լի­բա­նա­նի Հա­յոց թե­մի

Նա­խա­գա­հու­թեամբ`
Պե­տա­կան երես­փո­խան
ՄԻ­ՇԵԼ ՖԱ­ՐԱ­Ո­ՆԻ

Մաս­նակ­ցու­թեամբ`
Սիր­ուած եր­գիչ ՍԱ­ՐՕ ՓԱ­ՆՈՍ­ԵԱ­Նի

Տե­ղի կ՛ու­նե­նայ շա­բաթ, 11 մա­յիս 2013-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 9:00-էն սկսեալ, «Էտիպ Փա­լաս» ճա­շա­րա­նի շքեղ սրա­հին մէջ, Ռէյ­ֆուն:

Տոմ­սե­րը կրնաք ստա­նալ`

1.- Վար­ժա­րա­նիս քար­տու­ղա­րու­թե­նէն` 01/443892:
2.- Studio Vache-Էն` Նոր Հա­ճըն:
3.- Studio Alex-էն` Պուրճ Հա­մուտ 03/354933:

———————————————————————————–

ԾԱԽՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ

Պաապտաթի շրջանին մէջ, մայր ճամբուն վրայ, 250 քառ. մեթր, 2-րդ յարկ, գեղատեսիլ դիրք, կառատուն, մթերանոց: Դիմել` հեռ. 03-144080:

———————————————————————————–

ԾԱ­ԽՈՒ ՅԱՐ­ԿԱ­ԲԱ­ԺԻՆ

Պուրճ Հա­մուտ, «Հար­պոյ­եան» շէն­քեր, պլոք B, 3 ննջա­սեն­եակ, հիւ­րաս­րահ, ճա­շաս­րահ, 2 բաղ­նիք, եր­կու պատշ­գամ, վե­րե­լակ, 8-րդ յարկ: Դի­մել` հեռ. 71-169790:

———————————————————————————-

ԾԱ­ԽՈՒ ՀՈ­ՂԱ­ՇԵՐՏ

Այն­ճա­րի մուտ­քին, Տե­միրճ­եան փո­ղոց, 4000 քառ. մեթր, պար­տէզ մը, 1 քառ. մեթ­րը 60$: Հեռ. 01-490786:

———————————————————————————-

 

ԾԱ­ԽՈՒ Է

Յար­կա­բա­ժին մը` Մզհե­րի մէջ, 166 քառ. մեթր: Հեռ. 03-667675:

———————————————————————————-

ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒ ՖՈՆՏԻՆ

Խաթուն Ուրֆալեանի մահուան քառասունքին առիթով`

Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի տնօրէնութիւնը, ուսուցչական կազմը եւ պաշտօնէութիւնը 100$

———————————————————————————-

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Արշալոյս Գպրանեանի մահուան առիթով տէր եւ տիկին Զաւէն եւ Վարսենիկ Սարգիսեան Քանատայէն 500$ կը նուիրեն Հայ ազգային բուժարանին (Ազունիէ):

———————————————————————————-

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Կարապետ Իսքենտեր Խոշաֆեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

Տիար Անթուան Սամահա 50$, տիար Ալպեր Սամահա 50$, տիար Ռոպեր Սամահա 50$, տիար Հաննա Մուաուատ 50$, տիար Ժորժ Խուրի եւ ընտանիք 20$, տիար Ժորժ Սարտի եւ ընտանիք 50,000 լ. ո., տիկին Նուհատ Ռաշիտ Շրտաք 50,000 լ. ո., տիար Րաֆֆի Քէօշկերեան 50,000 լ. ո., տիար Ժոզեֆ Շարֆան եւ ընտանիք 30,000 լ. ո., Շարոյեան ընտանիք 20,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Գրիգոր Պաղտասարեան 20,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Գէորգ Շաքըրեան եւ Կարապետ Շաքըրեան 20,000 լ. ո., Գոլանճեան ընտանիք 20,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Վազգէն եւ Վերա Գոլանճեան 20,000 լ. ո., տիար Կիրակոս Նանեճեան 20,000 լ. ո., Սոնա Եագուպեան եւ զաւակունք 10,000 լ. ո.:

Սարա Մանուկեան-Թագաճեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

Տիար Միշել Աուն 20$, տէր եւ տիկին Վիգէն Թագաճեան 100,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Ժորժ Կիւրիւնեան 50,000 լ. ո., Միքայէլեան ընտանիք 50,000 լ. ո., Իզմիրլեան ընտանիք 50,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Կարօ եւ Ազնիւ Եալմանեան 50,000 լ. ո., Արթինեան ընտանիք 50,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Յակոբ Հեքիմեան 50,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Նշան Գարայեան 30,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Մկրտիչ Գարայեան 30,000 լ. ո., տիար Սամիր Հաշեմ եւ ընտանիք 30,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Ժոզեֆ Սալիպի 30,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Փարամազ Ճանճանեան 30,000 լ. ո., տիար Թոնի Ղարիպ եւ ընտանիք 25,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Մանուկ Պոյաճեան 25,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Գրիգոր Հաննէեան 25,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Գրիգոր Խանճեան 20,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Րաֆֆի Մահտեսեան 20,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Յարութ եւ Թալին Գասպարեան 20,000 լ. ո., տիկին Սոնա Տիլպարմագեան 20,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Քրիստափոր Հալաճեան 20,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Քլոտեն Կէօտելեքեան 20,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Կարապետ Արթինեան 15,000 լ. ո., տէր եւ տիկին Տիգրան Գասպար 10,000 լ. ո., տիար Գրիգոր Թաշճեան 10,000 լ. ո., Էսքիճեան ընտանիք 10,000 լ. ո.:

———————————————————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԻԹԵԱՆ
ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

2 ՄԱՅԻՍ, 2013

———————————————————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՂԻՇԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՔՈԼԵՃ

ԿԱԼԱ ԸՆԹՐԻՔ

3 ՄԱՅԻՍ, 2013

———————————————————————————-

ԳՐԱՒ­ՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՅ ԱՒԵ­ՏԱ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԱՆ ՔՈ­ԼԵՃ
90-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ
ՃԱՇ­ԿԵ­ՐՈՅԹ
«ՖԵ­ՆԻՍ­ԻԱ»

4 ՄԱ­ՅԻՍ, 2013

———————————————————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ»-Ի
ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ

Երեքշաբթի,

7 ՄԱՅԻՍ 2013

  • ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ

———————————————————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ Մ. ԵՒ Հ.
ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

10 ՄԱՅԻՍ, 2013

———————————————————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ Մ. ԵՒ Հ. ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
ՃԵՄԱՐԱՆ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

11 ՄԱՅԻՍ, 2013

 ———————————————————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՔՈԼԵՃ

90-ԱՄԵԱԿ

ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

11 ՄԱՅԻՍ, 2013

———————————————————————————-

ԳՐԱՒ­ՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ
ՅԱ­ՐԱ­ԲԵ­ՐԱ­ԿԱՆ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄԲ

16 ՄԱ­ՅԻՍ, 2013

———————————————————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԶԱՒԱՐԵԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ

18 ՄԱՅԻՍ, 2013

———————————————————————————-

ԳՐԱՒ­ՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ  «ԻՇ­ԽԱՆ» ԿՈ­ՄԻ­ՏԷ

ՃԱՇ­ԿԵ­ՐՈՅԹ-
ՊԱ­ՐԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ

25 ՄԱ­ՅԻՍ, 2013

———————————————————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» ԿԵԴՐՈՆԻ

25-ԱՄԵԱԿ

ՈՒՐԲԱԹ, 7 ՅՈՒՆԻՍ 2013-ԻՆ

———————————————————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ Մ. ԵՒ Հ. ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
ՃԵՄԱՐԱՆ

ՔԵՐՄԵՍ

22 ԵՒ 23 ՅՈՒՆԻՍ, 2013

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)